×

દિવાળી સ્પેશિયલ: કઈ થીમ પર 3-D રંગોળી બનાવશો? સૌભાગ્ય 3-D GANESHA THEME, ધન સંપત્તિ 3-D LAXMIJI THEME:

દિવાળી સ્પેશિયલ: કઈ થીમ પર 3-D રંગોળી બનાવશો? સૌભાગ્ય 3-D GANESHA THEME, ધન સંપત્તિ 3-D LAXMIJI THEME:

દિવાળી એક ખાસ તહેવાર છે જેની સાથે આપણે ઘરે આનંદ અને ખુશીની મહોત્સવ મનાવીએ છીએ. આ તહેવારની એક પ્રમુખ રસ્મ છે રંગોળી બનાવવી. રંગોળી સાથે આપણે ઘરમાં આવેલી ખુશીની અને સૌભાગ્યની સૂચના આપીએ છીએ.

આપણે રંગોળી બનાવવાની પરંપરામાં કઈ પ્રકારની થીમ્સ વપરાશી શકીએ? આવો જાણીએ કેટલી થીમ્સ પર રંગોળી બનાવવી શકીએ.

  1. 3-D ગણેશ થીમ: ગણેશ એ સૌભાગ્યની સંકેતાઓ અને આશીર્વાદની પ્રતિષ્ઠાની દેવતા છે. આ થીમ પર રંગોળી બનાવવાથી આપણે ઘરમાં સૌભાગ્ય અને સંપત્તિની વર્ષાઓ માટે પ્રસન્નતા અને શુભકામના આપી શકીએ.
  2. 3-D લક્ષ્મી થીમ: લક્ષ્મી એ ધન અને સંપત્તિની દેવી છે. આ થીમ પર રંગોળી બનાવવાથી આપણે ઘરમાં ધન અને સંપત્તિની વર્ષાઓ માટે પ્રસન્નતા અને શુભકામના આપી શકીએ.

આપ તેમની વિગતો અને અન્ય થીમ્સ પર રંગોળી બનાવવાની માહિતી માટે આમારી વેબસાઇટ પર જાઓ.

1 comment

comments user
Vikas Maisuriya

Both theam of Ganeshji & Lakshmi ji rangoli are amazingly , beautiful and gorgeous 😍

Post Comment